התייעצו איתנו:

יעוץ משפטי לאוכלוסיה המתבגרת ובני משפחותיהם

אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הינו הליך במסגרתו מתמנה אדם לניהול ענייניו וצרכיו, הגופניים ו/או הכספיים, של מי שאינו יכול זאת בעצמו.

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ניתן למנות אפוטרופוס עבור מי שהוא אחד מאלה:

  • מי שבית המשפט הכריז כי הוא פסול דין.
  • קטין (מי שטרם מלאו לו 18) שהוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
  • בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו.
  • קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו.
  • מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו.

לתפקיד אפוטרופוס יכולים להתמנות אחד מאלה:

  • אדם יחיד – כל אדם, בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה או עו"ד.
  • תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכן הלאה.
  • האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו ויכול להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.

בקשה למינוי אפוטרופוס צריכה להיות מוגשת על ידי בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר של האדם הרלוונטי, או על ידי נציג היועץ המשפטי לממשלה, והיא מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, בקרבת מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי, או, כאשר מדובר במוסלמי, לאחד מבתי הדין השרעיים.

במסגרת הבקשה יפורטו, בין השאר, הנימוקים לצורך למינוי האפוטרופוס, העניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס, משך זמן המינוי המבוקש וכן – עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ככל שניתן להשיגה.

את העובדות המצוינות בבקשה יש לתמוך בתצהיר מאושר על ידי עו"ד וכן במסמכים רלוונטיים נוספים, בהתאם לנסיבות הבקשה, ובכלל זה – חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא משפחה, חוות דעת סוציאלית, חוות דעת של וועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית, חוות דעת רפואיות במקרים דחופים וכן הלאה.

חשוב לציין, כי במקרה בו בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) אינם מבקשים להתמנות כאפוטרופוס, יש לצרף לבקשה כתב הסכמה מצדם למינויו של המבקש.

כמו כן, אם בעניינו של האדם, בגינו מוגשת הבקשה, קיים ייפוי כוח מתמשך, יצורף מיופה הכוח להליך.

בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו, בנסיבות העניין, מתאים ביותר לטובתו של האדם בגינו מוגשת הבקשה, תוך התחשבות, במידת האפשר, ברצונו, ומתוך מטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחירותו של האדם לו מונה אפוטרופוס. בהתאם, בית המשפט ימנה אפוטרופוס רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

  • יש צורך במינוי האפוטרופוס על מנת למנוע פגיעה בזכויות, אינטרסים או צרכיו של האדם.
  • לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו.

לאחר בחינת הבקשה וכן לאחר שמיעת עמדתו של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ככל שמצבו מאפשר זאת, יוציא בית המשפט צו למינוי האפוטרופוס, במסגרתו יפרט את אחד או יותר מהעניינים הבאים, עבורם ממונה האפוטרופוס:

  • ענייני רכוש.
  • עניינים רפואיים.
  • עניינים אישיים.
  • עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.

בנוסף, בית המשפט יקבע את תקופת המינוי של האפוטרופסות, ככל הניתן לתקופה המצומצמת ביותר הנדרשת לשם השגת המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס, ובמידת הצורך יפרט, בצו המינוי, הוראות לפעולת האפוטרופסות, לרבות תנאים והגבלות לגבי פעולתו.

הליך מינוי אפוטרופוס הוא, אם כן, הליך מורכב, אשר צריך להתנהל ברגישות ובמקצועיות. משרדנו הינו בעל ניסיון רב בעריכת בקשות למינוי אפוטרופוס ובייצוג מגישי הבקשה או בני המשפחה של האדם בגינו מוגשת הבקשה, במסגרת הדיונים בבתי המשפט לענייני משפחה.

התייעצו איתנו ללא התחייבות

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב