התייעצו איתנו:

יעוץ משפטי לאוכלוסיה המתבגרת ובני משפחותיהם

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו בעתיד ענייניו הגופניים ו/או הכספיים וכיצד יראו חייו, אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, באופן שלא יאפשר לו להוסיף ולכלכל את ענייניו בעצמו.

בעבר, כאשר אדם איבד את כשירותו המנטלית, בין מחמת תאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה) או נסיבות אחרות, הדרך היחידה לניהול ענייניו הייתה מינויו של אפוטרופוס בהליך מסורבל וממושך, אשר אינו מתחשב בנסיבות דחופות, כגון קבלת החלטה בנוגע להליך רפואי בהול ואשר יצר מנגנון בעל חסרונות לא מבוטלים, אשר הבולט בהם הוא העובדה, כי אותו אחד, לו מונה אפוטרופוס, מצד אחד- לא בחר באותו אדם (ולא מן הנמנע שלעולם היה בוחר בו, לּו נשאל לדעתו), ומצד שני- חייו מעתה ואילך כפופים כליל לשיקול דעתו של אותו אפוטרופוס, מבלי שלו עצמו תהיה היכולת להשפיע כהוא זה על ההחלטות – חלקן הרות גורל – שזה יקבל בקשר עמו.

מצב דברים זה פתח שער רחב למעשי מרמה וגזל, לאשפוזים כפויים של חסויים במוסדות פסיכיאטריים ולמחלוקות קשות, אשר החריבו משפחות.

לכן, נחקק מנגנון משפטי חדשני ומשמעותי, אשר אינו מותנה באישור שיפוטי, למתן ייפוי כוח מתמשך, במסגרתו יכול אדם, בעודו כשיר שכלית וקוגניטיבית, לא רק למנות, בעצמו ומראש, את האדם אשר יטפל בענייניו השונים, הכספיים והרפואיים, היה, וכאשר, ייקלע למצב, בו לא יהיה עוד מסוגל לקבל החלטות מעין אלו, אלא לתת מראש הנחיות והוראות מפורטות וברורות בעניינים אלה.

 

עריכת ייפוי הכוח המתמשך נעשית במסמך בכתב, במסגרתו ממנה אדם (המכונה 'ממנה') את מי שיקבל בשמו החלטות בעתיד, בין השאר בעניינים הבאים:

    • עניינים אישיים – ייפוי כוח מתמשך בנוגע לעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
    • ענייני רכוש – ייפוי כוח מתמשך בנוגע לענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו, באופן כללי או גורף, החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או, לחילופין,  לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות", כגון – זהות הרופאים שיטפלו בענייניו הבריאותיים או קביעות ספציפיות בנוגע לרכושו, כגון מכירת נכסיו בנסיבות מסוימות או השקעת כספיו באפיק מסוים.

הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע, או, לחילופין, לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

לאחר עריכת ייפוי הכוח, על הממנה לאשר אותו בחתימתו, וזאת בפני עורך דין, אשר עבר הכשרה וקיבל את הסמכת משרד המשפטים לעניין זה. בחתימתו, מאשר הממנה כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

לאחר עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך וחתימתו, כאמור, עורך הדין יפקידו אצל האפוטרופוס הכללי, כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף וישמור אצלו עותק מקורי שלו. לייפוי הכוח המתמשך יצורפו, במידת הצורך, מסמכים רלוונטיים כגון חוות דעת מומחה כראיה להוכחת כשרותו של הממנה ו/או מסמכים המפרטים את נכסיו של הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו האדם הממנה לא יהיה מסוגל להבין יותר בנושא שלשמו ניתן ייפוי הכוח.

עו"ד טל עברי ממשרדנו נמנה עם ראשוני וותיקי המוסמכים לעריכת ייפוי כוח מתמשכים, וצבר כבר ניסיון רב בעריכתם של ייפוי כוח מתמשכים.

התייעצו איתנו ללא התחייבות

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב